Sdružení obchodníků s vínem a vinoték z. s.

Stanovy

Stanovy Sdružení obchodníků s vínem a vinoték z. s.

(dále jen „spolek")

Čl. I Název a sídlo

 • Název spolku zní: Sdružení obchodníků s vínem a vinoték z. s.
 • Zkratkou užívanou k označení spolku je: SOVV
 • Sídlem spolku je: Mutěnice

Čl. II Účel spolku

Účelem spolku je zejména:

 • společný postup členů proti celkovému zákazu nebo nepřiměřeným omezením prodeje sudového vína,
 • ochrana a podpora společných zájmů obchodníků s vínem a vinoték, a to bez ohledu na objem obratu, nebo objem produkce,
 • podpora prodeje tuzemského i zahraničního vína za podmínek platných ke dni vzniku spolku a
 • podpora prodeje kvalitního vína.

Čl. III Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu všech jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • analýzy a komentování právních předpisů,
 • sledování a připomínkování legislativního procesu na národní i nadnárodní úrovni,
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k naplnění účelu popsaného v čl. II.,
 • organizování kampaní a petičních aktivit,
 • propagace aktivit spolku např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí nebo aktivit na sociálních sítích,
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se důležitých právních předpisů v oblasti soukromého a veřejného práva,
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zejména zájmy vinařů, vinoték a občanské společnosti,
 • realizace projektů směřujících k naplnění účelu popsaného v čl. II.

Čl. IV Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí o schválení písemné přihlášky tohoto člena předsednictvem spolku. V případě, že předsednictví schválí přihlášku člena, učiní tak písemnou formou a členovi, o jehož přihlášce se jednalo, zašle na jeho vyžádání písemné potvrzení o přijetí.
 2. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 3. Člen spolku má právo:
  • a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • b) volit předsednictvo spolku,
  • c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  • d) podílet se na praktické činnosti spolku.
 4. Člen spolku má povinnost:
  • a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  • b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  • c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 5. Členství ve spolku zaniká:
  • a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi předsednictva spolku,
  • b) úmrtím člena,
  • c) zánikem spolku,
  • d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
  • e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 6. Členství ve spolku je bezplatné, spolek nevybírá od svých členů žádné povinné členské poplatky. Tím není dotčena možnost členů spolku na dobrovolné příspěvky spolku.
 7. Seznam vede předseda předsednictva spolku (nebo jím pověřená osoba), který v něm provádí zápisy a výmazy při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů, a to vždy do 15 dnů ode dne vzniku rozhodné skutečnosti pro zápis či výmaz.
 8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • a) členská schůze,
 • b) předsednictvo,
 • c) kontrolní komise

Čl. VI Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  • a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  • b) volí předsednictvo a odvolává jej,
  • c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  • d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  • e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  • f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  • g) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
  • h) rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsednictvem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předsednictvo je povinno svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předsednictvo členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 5. Souhlasu všech členů spolku je potřeba k rozhodnutí o odvolání člena předsednictva, nebo ke změně znění tohoto odstavce.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsednictvem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předsednictvo se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 3. Předsednictvo rozhoduje o přijetí nového člena na základě podané přihlášky, a to nadpoloviční většinou hlasů.
 4. Předsednictvo je povinno:
  • a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
  • b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku.

Čl. VIII Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Kontrolní komise má nejméně tři členy. Členství v kontrolní komisi zaniká:
  • a) skončením funkčního období,
  • b) smrtí člena,
  • c) vzdáním se funkce písemným oznámením doručeným výboru,
  • d) odvoláním členskou schůzí.
 3. Na uvolněné místo člena výboru členská schůze zvolí nového člena na svém nejbližším zasedání.
 4. Kontrolní komise zejména kontroluje dodržování stanov spolku a usnesení členské schůze člena a orgány spolku a hospodaření spolku. Upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

Čl. IX Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze.
 2. Při zániku členská schůze jmenuje likvidátora. Likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
 3. Likvidační zůstatek spolku se rozdělí poměrným způsobem mezi ty členy spolku, jejichž členství vzniklo na základě čl. IV. odst. 2 stanov. V případě, že některý z těchto členů zanikne, náleží jeho podíl na likvidačním zůstatku právnímu nástupci tohoto člena.

V Zaječí dne 17. 2. 2015